week3

Week3 ระหว่างวันที่ 24-28 ต.ค. 58
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
อุปกรณ์
จันทร์
มีสมาธิยาวขึ้น/มีสติกับตัวเอง
เงียบ-สงบ
ขั้นนำ:
- ครูพานักเรียนไปบ้านเรือนไทยหลังโรงเรียน/เปิดเพลงสปาเบาๆ
ขั้นกิจกรรม: นักเรียนหามุมสงบของตัวเอง นั่งหลับตาอย่างมีสติ
-ทบทวนใคร่ครวญกับตัวเอง
-แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้จากการนั่งสมาธิ
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน/กับห้องเรียน
- เพลงสปา
อังคาร
การสื่อสารอย่างส้นติ ไม่โน้มเอียง
เห็นตามจริง
ขั้นนำ:
- นักเรียนนั่งหลับตา/นั่งสมาธิมีสติอยู่กับตัวเอง(1นาที)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำภาพตัวอย่างติดไว้ที่มุมห้อง
- นักเรียนแบ่งเป็นสามกลุ่ม กลุ่มละห้าคน
- นักเรียนไปดูภาพทีละคนโดยเปิดได้คนละหนึ่งช่อง
- สมาชิกในกลุ่มอภิปรายร่วมกันและวาดภาพตามที่เห็น
- แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

- เพลงสปา
- กระดาษ

พุธ
เห็นความเชื่อมโยงตนเองกับสรรพสิ่ง
เรขาชีวิต
ขั้นนำ:
- Brain gym 3 ท่า
- นักเรียนหลับตา/รับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกดาษที่มีรูปทรงเรขาคณิตรูปแบบต่างๆ
-นักเรียนวาดรูปต่อเติมจากรูปทรงเรขาคณิตที่ครูกำหนดให้ป็นรูปแบบที่มีความหมายต่อ
 ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- กระดาษ
- ปากกา
พฤหัสบดี
มีสติจดจอ/เข้าใจความสัมพันธุ์ของการเคลื่อนไหวร่างกาย
โยคะ
ขั้นนำ:
- ครูให้กเรียนยืนสำรวจร่างกายอย่างมีสติเชื่องโยงเล่าเข้าสู่แต่ละท่า
ขั้นกิจกรรม:  ทำโยคะท่าต่างๆ
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง กันและกัน

- เพลงสปา
ศุกร์
มีสติจอจ่อ/เข้าใจความสัมพันธุ์ของบทกวี
บทกวี มีข้อคิด
ขั้นนำ: ครูอ่านบทกวีให้นักเรียนทำ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้นักเรียนใคร่ครวญสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทกวี
-ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนฟัง
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง กันและกัน

- บทกวี
- เพลงสปา
- กระดาษ
- ปากกา

เห็นตามจริง

ขั้นนำ:


ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ:

ถอดกิจกรรม
 ครูกระตุ้นด้วยคำถาม : พี่ๆได้เรียนรูอะไรจากกิจกรรมนี้?
พี่นัป: ตอนที่แบ่งกลุ่มไปดูรูปทีละคน ไม่ได้คุยกับสมาชิกในกลุ่มครับ ทำให้ตอนมาวาดรูปไม่แน่ใจว่าเป็นรูปอะไรแน่ครับ
พี่ฟ้ารุ้ง:ตอนไปดูรูปเห็นแค่เส้นโค้งๆคะ แต่มาบอกเพื่อนว่าคล้ายรูปดอกไม้ทำให้เพื่อนเกิดข้อถกเถียงกันคะ
พี่ฟิวส์: ผมได้เรียนรู้ว่าการทำงานเป็นกลุ่มต้องคุยกันก่อนครับ วางแผนกันดีๆ แล้วก็ไม่คิดไอเองครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น