week9

Week 9  ระหว่างวันที่ 5-9 ต.ค. 58
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
อุปกรณ์
จันทร์
มีสติ / มีสมาธิอยู่กับตนเอง
เล่าสู่กันฟัง
ขั้นนำ:
-นักเรียนนั่งหลับตามีสมาธิกับตนเอง 2 นาที
ขั้นกิจกรรม: ครูแจกบทความให้นักเรียนอ่าน
-นักเรียนวนกันเล่าบทความสู่กันฟัง
-อธิบายความรู้สึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
 ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
-ทบความ
อังคาร
มีสติ/ความเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ
นาฬิกา
ขั้นนำ:
- นักเรียนนั่งหลับตา/นั่งสมาธิมีสติอยู่กับตัวเอง(2นาที)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องราวช่วงเวลาชีวิตประจำวันให้นักเรียนฟัง
 -ครูตั้งคำถามนักเรียนในช่วงเวลาชีวิตใดที่นักเรียนประทับใจที่สุดพร้อมอธิบาย
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

- เพลงสปา
พุธ
มีสติ สมาธิอยู่กับตัวเอง
ไม่ใส่ร้ายแต่ป้ายสี
ขั้นนำ:
- Brain gym 3 ท่า นักเรียนนั่งหลับตามีสติอยู่กับตนเอง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำสีน้ำและกระดาษมาให้นักเรียนจากนั้นให้นักเรียนนำสีน้ำป้ายลงในกระดาษให้เป็นรูปต่างๆตามจินตนาการพร้อมอธิบายเรื่องราวในภาพ
 ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- กระดาษ
-สีน้ำ
พฤหัสบดี
มีสติ สมาธิอยู่กับตัวเอง
ครุ่มคำนึง
ขั้นนำ:
- นักเรียนนั่งหลับตามีสมาธิอยู่กับตนเอง
ขั้นกิจกรรม:  ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนการเรียนรู้ในตลอดที่ผ่านมาทั้ง9สัปดาห์เกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ควรพัฒนาพร้อมอธิบาย
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
- กระดาษ
- ปากกา
ศุกร์
มีสติจอจ่อมีสมาธิอยู่กับตัวเอง
คนดลใจ
ขั้นนำ: นักเรียนหลับตา มีสติกับตนเอง
ขั้นกิจกรรม: ครูเปิดคลิป VDO เรื่องคนดลใจให้นักเรียนดู
-ครูแจกกระดาษและตั้งคำถามนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
-นักเรียนเขียน/วาดรูป อธิบาย
 ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง กันและกัน

- เพลงสปา
- กระดาษ
- ปากกา
-คลิป VDOไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น